Sökning: "Eric Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Eric Gustafsson.

 1. 1. Barndomens ekonomiska villkor: Betydelse för kognitivt fungerande i senior ålder

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Eric Gustafsson; [2020-07-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka eventuellt samband mellan ekonomisk standard i barndom och kognitivt fungerande vid fyllda 70 år. Mätdata inhämtade 1971 i samband med studien De gerontologiska och geriatriska befolkningsstudierna i Göteborg (H70) användes. LÄS MER

 2. 2. Digitaliseringens påverkan på redovisningskonsulters praktik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Eric Gustafsson; Stina Johansson; [2020]
  Nyckelord :Institutional theory; practice theory; practice; accountant; accounting; digitalization; change; development; Institutionell teori; praktikteori; praktik; redovisningskonsult; redovisning; digitalisering; förändring; utveckling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Digitaliseringen har lett till en utveckling av redovisningsbranschen där de idag har mycket hjälp av datorer vid utförandet av sin praktik. Det innebär att arbetssättet förändras och redovisningskonsulternas praktik påverkas. LÄS MER

 3. 3. Laborativ matematik : Användningen av laborativt material i grupp och helklass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Emma Gustafsson; Maja Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :mathematics; learning; manipulatives; learn together; Matematik; lärande; laborativt material; lära tillsammans;

  Sammanfattning : Laborativ matematik har funnits som arbetsmetod inom matematikundervisningen under lång tid och har varit föremål för många diskussioner. Med en litteraturstudie var vårt syfte att undersöka vad forskning säger om att arbeta med laborativt material i grupp och i helklass med utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet. LÄS MER

 4. 4. Den ekonomiska politiken begränsar flyttviljan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Jakob Gustafsson; Eric Lagerlöf; Daniel Bokhari Friberg; [2019]
  Nyckelord :Transaktionskostnad; Ekonomisk politik; Ränta; Amorteringskrav; Uppskov; Reavinstbeskattning; Flyttkedjor; Lock-in-effekt;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbetets titel: Den ekonomiska politiken begränsar flyttviljan Seminariedatum: 2019-05-27 Ämne/kurs: FF321F Författare: Daniel Bokhari Friberg, Eric Lagerlöf och Jakob Gustafsson Handledare: Martin Grander Nyckelord: Transaktionskostnad, ekonomisk politik, ränta, amorteringskrav, uppskov, reavinstbeskattning, flyttkedjor, lock-in-effekt. Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka faktorer som påverkar äldre människors benägenhet att flytta samt vilken effekt den nuvarande ekonomiska politiken har på den svenska bostadsmarknaden. LÄS MER

 5. 5. Samhällskunskap och aktivt deltagande i samhällslivet - En kunskapsöversikt om hur forskningen tolkar samhällskunskapsämnets uppdrag att skapa förutsättningar för aktivt deltagande i samhällslivet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Alexander Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Deltagande; Samhällskunskap; Demokrati; Arbetsmarknad;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt har varit att försöka förtydliga samhällskunskapsämnets syfte att ”skapa förutsättningar för ett aktivt deltagande i samhällslivet”. Följande frågeställning har legat till grund för översikten: Hur tolkas samhällskunskapsämnets uppdrag att skapa förutsättningar för aktivt deltagande i samhällslivet i forskningen? Frågeställningen har undersökts genom sökningar i databaserna Libsearch, ERIC och SwePub efter källmaterial i form av huvudsakligen vetenskapliga artiklar och avhandlingar. LÄS MER