Sökning: "Eric Johnson-stampe"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Eric Johnson-stampe.

  1. 1. Kan grönare bolag överprestera miljöbovarna? : En studie av sambandet mellan växthusgasutsläpp och avkastning på den svenska aktiemarknaden

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Andreas Glückman; Eric Johnson-Stampe; [2021]
    Nyckelord :Scope; Utsläppsintensitet; Riskjusterad avvikelseavkastning; CAPM; Carharts fyrfaktormodell; Svenska aktiemarknaden;

    Sammanfattning : I och med att medvetenheten om klimatförändringar växer ökar trycket att övergå till ett lågutsläppssamhälle. Detta har medfört att investerare i allt större utsträckning tillämpar hållbara investeringsstrategier. LÄS MER