Sökning: "Eric Mathson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Eric Mathson.

  1. 1. Stora markägares val av fastighetsmäklare

    Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

    Författare :Eric Mathson; [2012]
    Nyckelord :Skogsmäklare; Lantbruksmäklare; Gårdsmäklare;

    Sammanfattning : The work is conducted in cooperation with LRF Konsult. The data has been collected thru a survey involving 145 landowners in Östergötland. The study is aimed at landowners how owns at least 400 ha of land. The purpose of this study is to find out how large landowners choose brokers when they are looking to sell their property. LÄS MER