Sökning: "Eric Sten"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Eric Sten.

 1. 1. ”Den frivillige soldaten.” : Manlighetsideal och legitimitet bland svenska frivilliga soldater samt det omgivande samhället under finska inbördeskriget 1918

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för historia och samtidsstudier

  Författare :Issa Sten Gabriel; [2014]
  Nyckelord :Legitimacy; the ideal of manhood; Swedish soldier volunteers; Swedish brigade; the genetic-biography method; history use; invented traditions; the freedom conflict.; Legitimitet; manlighetsideal; svenska frivilliga soldater; Svenska brigaden; den genetiska-biografiska metoden; historiebruk; Uppfunna traditioner; frihetskamp.;

  Sammanfattning : This paper examines how the ideal of manhood is portrayed and constructed and how the participation of Swedish soldier volunteers are motivated and legitimatized. The purpose of this examination is to gain understanding and knowledge about the Swedish soldiers in the Swedish brigade, how they legitimatize and motivate their participation and how the ideal of manhood is portrayed and constructed. LÄS MER

 2. 2. Är god redovisningssed fortfarande god sed?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi; Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi

  Författare :Viktor Niklasson; Carl-Oscar Olofsson; [2013]
  Nyckelord :Viktor Niklasson; Carl-Oscar Olofsson; Fredrik Reinfeldt; ekonomi; redovisning; företagsekonomi; redovisningssed; god; sed; Handelshögskolan; vid; Karlstad; Universitet; Kandidat; uppsats; kandidatuppsats; c-uppstas; k-regelverken; k1; k2; k3; k4; BFN; bokföringsnämnden; förenkling; regelförenklingsarbetet; administrativa kostader; allmänna; råd; bindande; frivilliga; IASB; IFRS; SMES; SME:S; US GAAP; redovisning; rättvisande bild; makt; EU; USA; normgivningsmakt; normgivningskompetens; sambandet; redovisning; beskattning; praxisorienterad; normgivning; BFNAR; regeringen; regelrådet; regelverk; k-råden; industriell makt; regelförenklingsarbetet; regelförenkling; bryter; grundlagen; grundlagar; RF; ÅRL; BFN; FAR; internationalisering; harmonisering; FinForum; 2013; 2012; Grand Hotel; redovisningspraxis; internationella redovisningsnormer; bokföringsbrott; avvikelser; redovisnings; förändringar; balansräkning; resultaträkning; koncernredovisning; NJA; SOU; normgivningsprocessen; PWC; Ernst Young; Grant Thornton; revisionsbyråer; revision; regeringens; handlingsplan; regelförenklingsarbetet; Mikael Johnson; Bengt Bengtsson; Michaela Nilsson; Sten-Eric Ingblad; Dan Brännström; Annika Falkengren; Christina Libassi; Claes Janzon; Göran Anrell; Eva Törning; Ulf Selander; Thomas Engelbrektsson; Business; School; noterade; onoterade; bolag; småföretag; regelverken; tvingande; redovisningsområdet; statens; expertorgan;

  Sammanfattning : SammanfattningBokföringsnämnden (BFN) är en statlig myndighet under regeringen som är statens expertorgan på redovisningsområdet. De ansvarar för att främja utvecklingen av den goda redovisningsseden som enligt definitionen skall grundas utifrån praxis. LÄS MER

 3. 3. Varför ska ett K2-företag frivilligt välja K3? : En studie om bokföringsnämndens befogenheter

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Jonathan Heintz; Victor Carlén; [2013]
  Nyckelord :k2; k3; bokföringsnämnden; befogenheter; kritik; k-projektet;

  Sammanfattning : Den 1 januari 2014 blir bokföringsnämndens nya K-regelverk högaktuella för svenska företag. Enligt bokföringsnämnden är företag tvingade att välja ett regelverk som de ska följa. K-regelverken är uppdelade i fyra kategorier bestående av K1, K2, K3 och K4 där varje regelverk är anpassade till olika företagsformer och storlekar. LÄS MER

 4. 4. Bokföringsnämndens status

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anders Folkesson; Fredrik Ljunggren; [2009-10-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemAnders Hultqvist gav efter SamRoB-utredningen ett rättsutlåtande på uppdrag av branschorganisationen för revisorer och rådgivare, FAR SRS. I detta utlåtande behandlade Hultqvist frågan om företagen vid beskattning, i konstitutionellt avseende kan vara beroende av bokföringsmässiga grunder och god redovisningssed. LÄS MER

 5. 5. Revisorns urvalsmetodik och dess rättsliga ställning

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Antti J Niemi; Lena Herrmann; [2004]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Uppsatsen behandlar revisorns urvalsmetodik i fråga om hur olika typer av stickprovsundersökningar kan genomföras i stället för totalundersökningar. I RS Revisions Standard 530 Revisionsmässiga urval och andra urvalsmetoder för granskning finns valmöjligheten att antingen använda sig av statistisk urvalsmetodik eller metodik baserat på revisorns erfarenhetsmässiga omdöme. LÄS MER