Sökning: "Eric Von Schantz"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Eric Von Schantz.

  1. 1. Fusioner - en fråga om lönsamhet?

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

    Författare :Ann Eklöf; Eric von Schantz; [2006]
    Nyckelord :fusioner; lönsamhet; nyckeltal; synergieffekter;

    Sammanfattning : Bakgrund: Under stora delar av 1900-talet har fusioner varit ett vanligt sätt för företag att växa. Under åren har det funnits olika orsaker till varför företag valt att fusionera. Det finns dock många undersökningar som visar på att fusioner inte alltid varit så lyckosamma som företagsledningarna och intressenterna hoppats på. LÄS MER