Sökning: "Erica Håkansdotter"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Erica Håkansdotter.

  1. 1. Bilen - Frihet och (o)beroende

    Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

    Författare :Erica Håkansdotter; [2011]
    Nyckelord :Persontransport; Beteende; Malmö; Påverkansfaktorer; Personal transport; Behaviour; Bil; Car; Everyday transport; Bilens miljöpåverkan; Environmental impact of the car;

    Sammanfattning : I detta examensarbete undersöks vad som lockar med bilen som vardagligt transportmedel hos invånare i Malmö. Som en del i detta, identifieras faktorer bakom valet av transportmedel. Malmöbors tankar kring sin egen miljöpåverkan samt vilka utmaningar vi står inför när det gäller att gå emot ett mindre bil-dominerat samhälle diskuteras. LÄS MER