Sökning: "Erica Hallstensson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Erica Hallstensson.

  1. 1. Upplevelsen av omvårdnad inom akut bukkirurgi

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Erica Hallstensson; Jenny Paulsson; [2020-08-06]
    Nyckelord :Omvårdnad; patientperspektiv; akut bukkirurgi; upplevelser;

    Sammanfattning : Bakgrund: Akut buksmärta är den vanligaste orsaken till att patienter söker en kirurgiskakutmottagning. Ingrepp på en kirurgisk akutavdelning har ofta ett snabbt förlopp ochpatienterna hinner inte förbereda sig på samma sätt som vid en planerad operation. LÄS MER