Sökning: "Erica Jeppsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Erica Jeppsson.

  1. 1. Socialt hållbarhetsarbete i byggsektorn

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

    Författare :Erica Håkansson; Erika Jeppsson; [2015]
    Nyckelord :Social hållbarhet; Socialt ansvarsfull upphandling; SRPP; Företags samhällsansvar; CSR; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : Begreppet social hållbarhet saknar entydig definition. Hos entreprenör och beställare inom byggsektorn finns både engagemang och visioner kring social hållbarhet men dessa skiljer sig mellan aktörerna. Denna studie ska identifiera likheter och skillnader i aktörernas synsätt. LÄS MER