Sökning: "Erica Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden Erica Johansson.

 1. 1. Patientens uppfattning av god palliativ omvårdnad – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Jenny Johansson; Erica Svedén; [2021]
  Nyckelord :literature review; palliative care; patients experience; person-centered approach; litteraturöversikt; palliativ omvårdnad; patientupplevelse; personcentrerat förhållningssätt.;

  Sammanfattning : Bakgrund: När patientens sjukdom inte längre kan botas övergår behandlingen från kurativ till palliativ. Avsikten med palliativ vård är att främja livskvalitet hos patienten samt närstående och i detta har sjuksköterskan en central roll. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars användning av barnriktat tal : En utvärdering av PEPP-modellensbedömningsmetoder; LENA- och videoinspelning

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Rebecka Bakran; Erica Mattsson; [2021]
  Nyckelord :Language development; language environment; infants; child-directed speech; interaction; video analysis; LENA-recording; hearing loss; Språkutveckling; talspråksmiljö; spädbarn; barnriktat tal; samspel; videoanalys; LENA-inspelning; hörselnedsättning;

  Sammanfattning : Objective and aim: Adults use child-directed-speech in their interaction with infants,w hich has been confirmed to have positive effects on their language learning. This study was a part of the Words make a difference project at Karolinska Institutet (KI). LÄS MER

 3. 3. Revisorns Oberoende : - en kvantitativ studie om erfarenhetens och personlighetens påverkan på oberoendet gentemot klienterna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Rasmus Brink; Erica Johansson; Anton Svensson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Revisorns oberoende är en väsentlig del av revisorns arbete. Revisorns huvudsakliga uppgift är att granska ett företags drift och dess finansiella rapporter, för att därefter objektivt uttala sig om detta, så att företagets intressenter kan förlita sig på siffrorna och företagets fortsatta drift. LÄS MER

 4. 4. Barns språk och kommunikationsmöjligheter vid matsituationer : "Ta vara på tillfället"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Emelie Truedsson; Erica Johansson; [2021]
  Nyckelord :Förskollärare; kommunikation; matsituation; språk;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att ta reda på förskollärarnas sätt att arbeta med barnens språk- och kommunikationsutveckling i matsituationerna. I studien har fyra förskollärare intervjuats runt om i Sverige som arbetat inom verksamheten i 1 till 32 år. LÄS MER

 5. 5. "Det är inte så det ska vara i naturen" : En kvalitativ studie om elevers kunskaper om vattenkraftens effekter i naturen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Erica Johansson; [2021]
  Nyckelord :ekosystemtjänster; erfarenhetsbaserad kunskap; kunskapsdimensioner; vattenkraft; samisk traditionell kunskap;

  Sammanfattning : Det här är en kvalitativ studie med syftet att utveckla kunskap om hur elevers tidigare erfarenheter och upplevelser kan ha betydelse för hur de förstår vattenkraftens effekter på ekosystemtjänster. För att uppfylla syftet har frågeställningarna: vilka kunskapsdimensioner kommer till uttryck i elevers samtal om vattenkraftens effekter på ekosystemtjänster och vad grundar sig kunskapen i besvarats. LÄS MER