Sökning: "Erica Johnstone"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Erica Johnstone.

  1. 1. Genuspedagogers uttalande om deras utökade kunskapsområde

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

    Författare :Erica Johnstone; Jessica Rosenkvist; [2012]
    Nyckelord :Genuspedagog;

    Sammanfattning : Regeringens förtydligande av förskolans verksamhet är att det mest centrala ska vara att en pedagogisk verksamhet bedrivs. Vidare menar regeringen att förskolan ska arbeta med att främja värdegrunden, vilket innebär att arbeta för varje individs lika värde. LÄS MER