Sökning: "Erica Lilic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Erica Lilic.

  1. 1. PAPPA SITTER I FÄNGELSE! En intervjustudie om familjestödjares erfarenheter av aktiviteters betydelse för barn med en frihetsberövad förälder

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

    Författare :Cecilia Königson; Erica Lilic; [2019-06-12]
    Nyckelord :Occupational therapy; parent child relation; habits; discrimination;

    Sammanfattning : Bakgrund Möjligheterna till ett rikt aktivitetsliv kan se olika ut för olika grupper i samhället, en utsatt grupp är barn med en frihetsberövad förälder. Aktivitet innefattar allt det som människan gör genom livet och arbetsterapeutisk teori syftar till att förstå och skildra det mänskliga görandet och dess olika betydelser. LÄS MER