Sökning: "Erica Lilja Eriksson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Erica Lilja Eriksson.

  1. 1. Kan supplementering med omega-3 sänka triglyceridnivåerna hos barn och ungdomar med hypertriglyceridemi?

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

    Författare :Sofie Tapper; Erica Lilja Eriksson; [2020-08-24]
    Nyckelord :Hypertriglyceridemi; omega-3-supplementering; triglyceridnivåer; barn; ungdomar; Hypertriglyceridemia; omega-3 supplementation; triglyceride levels; children; adolescents;

    Sammanfattning : SammanfattningTitel: Kan supplementering med omega-3 sänka triglyceridnivåerna hos barn ochungdomar med hypertriglyceridemi?Författare: Sofie Tapper och Erica Lilja ErikssonHandledare: Therese KarlssonExaminator: Anna WinkvistLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-05-26BakgrundHjärt-kärlsjukdomar är den största dödsorsaken världen över och hypertriglyceridemi ökar risken att insjukna. Forskning hos vuxna har visat att supplementering med omega-3 har en triglyceridsänkande effekt vilket minskar risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. LÄS MER