Sökning: "Erica Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Erica Persson.

 1. 1. Influencer marketing och konsumenters köpbeteende

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Anna Jakobsson; Erica Persson; [2020]
  Nyckelord :Köpprocessen; Influencer marketing; Sociala medier; Instagram; Köpbeteende; Social Sciences;

  Sammanfattning : Digitaliseringen är ett fenomen som blir en allt större del av vår vardag, något som innebär en omfattande förändring för detaljhandeln och dess aktörer. Tidigare marknadsföringsstrategier betraktas inte längre som de mest effektiva, utan sociala kanaler har snarare tenderat att bli ett allt viktigare verktyg när det handlar om marknadsföring. LÄS MER

 2. 2. Vägledning vid renovering av kulturklassade byggnader i Stockholm : Om förändring och förvanskning av folkhemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Erica Persson; [2020]
  Nyckelord :Kulturhistorisk klassificering; bygglov; byggnader; Stockholm; klassifikation; flerbostadshus; värdering; folkhemsarkitektur.;

  Sammanfattning : Den här rapporten är framtagen åt Skanska Direkt AB i syfte att finna en vägledning för exteriör renovering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Stockholm Stad med fokus på flerbostadshus av folkhemsarkitektur. De utmärkande karaktärsdragen för folkhemsarkitekturen har identifierats för att få en förståelse vad som är viktigt att bevara och därmed kan förvanskas. LÄS MER

 3. 3. Lösenordspolicyer på populära webbsidor i Sverige. : En fallstudie för att undersöka lösenordspolicyer på 50 av de mest populära webbsidorna i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Datateknik och informatik; Jönköping University/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Samuel Persson; Erica Håkansson; [2020]
  Nyckelord :Lösenordspolicy; lösenordsattacker; webbsidor; autentisering; NIST;

  Sammanfattning : Today, text-based password is one of the most common ways to verify login to a web page and to protect the account against theft. These password attacks are becoming more and more effective every year, which means that it is important not to let passwords be guessable. LÄS MER

 4. 4. ATT LEVA MED REUMATOID ARTRIT OCH DESS PÅVERKAN PÅ DAGLIGT LIV

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Rebecca Lindkvist; Erica Persson; [2020]
  Nyckelord :dagligt liv; reumatoid artrit; kvalitativ litteraturstudie; omvårdnad; påverkan;

  Sammanfattning : Lindkvist, R & Persson, E. Att leva med reumatoid artrit och dess påverkan på dagligt liv. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 5. 5. Det är ju grunden för hela jobbet – En kvalitativ studie om sex lärares tankar och erfarenheter av relationens betydelse i skolan.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Erica Johansson; [2018-08-09]
  Nyckelord :relationer i skolan; lärar-elev relationer; relationell pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vad verksamma och erfarna lärare anser vara viktigt i relationsskapandet och hur de arbetar för att skapa goda relationer. Syftet är också att undersöka vad lärare anser att goda relationer har för inflytande på lärandet. LÄS MER