Sökning: "Erica Reivell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Erica Reivell.

  1. 1. Tillåtlighetsbeslutets bindande effekt mot Natura 2000-skyddets asymmetri - En utredning av rättsläget kring förhållandet mellan regeringens tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. MB och tillståndsprövningen för Natura 2000-områden samt konsekvenserna därav

    D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Erica Reivell; [2010-08-13]
    Nyckelord :Miljörätt;

    Sammanfattning : Regeringsprövning enligt 17 kap. miljöbalken aktualiseras vanligtvis vid prövning av större verksamheter som utgör viktiga samhällsintressen, samtidigt som de anses innebära typiskt sett stora risker för miljön. LÄS MER