Sökning: "Erica Skog"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Erica Skog.

 1. 1. Digitalisering - Vän eller fiende till det sociala arbetet? : En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser och erfarenheter av digitalisering inom försörjningsstöd

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Annah Larsson Sundblom; Erica Skog; [2019]
  Nyckelord :digitalization; social workers; social welfare; digitalisering; socialsekreterare; försörjningsstöd;

  Sammanfattning : Uppsatsen har syftat till att undersöka socialsekreterares upplevelser och erfarenheter med digitalisering inom försörjningsstöd. Sju socialsekreterare som arbetar med försörjningsstöd i sju olika kommuner har deltagit i kvalitativa intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Mörkrets växtlighet - En studie av Birgitta Trotzigs "På andra sidan havet"

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Erica Lilja Englund; [2013]
  Nyckelord :Birgitta Trotzig; ekokritik; new materialisms; dualism; natur kultur; människa djur; stad skog; det tredje rummet ; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen utgår från ekokritiken och new materialisms när den undersöker Birgitta Trotzigs novell/saga "På andra sidan havet". Naturen, och framförallt skogen, har en mycket framträdande roll i berättelsens universum. Den kommunicerar, handlar och står i kontrast mot stadens begränsande väsen och stela yta. LÄS MER

 3. 3. Norrbottensgården : dess arkitektoniska beskaffenhet i Pitebygden

  Kandidat-uppsats, Högskolan på Gotland/Institutionen för kultur, energi och miljö

  Författare :Erica Duvensjö; [2012]
  Nyckelord :Norrbottensgård;

  Sammanfattning : Fil. Dr Bertil Waldén publicerade två rapporter i Norrbottens hembygdsförenings årsskrift 1926-27. Där belystes två typer av mangårdsbyggnader; parstugan och framkammarstugan samt det lösöre som förekom i bondehemmen under 1800- och början av 1900-talet.Senare forskning kring mangårdsbyggnaden – den s. LÄS MER

 4. 4. GROT uttag i Värmlands Län : Extraction of Harvest residues in the County of Värmland

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskap; Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskap

  Författare :Erica Bernhardsson; Anna-Carin Andersson; [2006]
  Nyckelord :Mängden GROT för uttag uttagen i Värmlands Län;

  Sammanfattning : På uppdrag av skogsstyrelsen skall beräkning av framtida potential för uttag av skogsbränsle (GROT) vid slutavverkning av skog göras. Skogsbränsle utgörs till stor del av GROT som är avverkningsrester i form av GRenar Och Toppar. Flera faktorer påverkar hur mycket skogsbränsle det blir vid uttag efter avverkning. LÄS MER