Sökning: "Erica jönsson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Erica jönsson.

 1. 1. Att utveckla sångröstens övre tonomfång - En studie av det egna sångtekniska arbetet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Erica Jönsson; [2019]
  Nyckelord :Musikpedagogik; Omfång; Register; Sång; Sångteknik; Stöd; Utbildningsvetenskap; Educational Science; Music Education; Range; Singing Technique; Song; Support; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : I centrum för denna studie står författarens utveckling av det övre sångliga tonomfånget. I det här sammanhanget innebär det toner från den tvåstrukna oktaven och uppåt. Utgångspunkten för arbetet är bland annat författarens egna sångtekniska problem och tidigare erfarenheter. LÄS MER

 2. 2. Sfi-lärares erfarenheter av att anpassa undervisningen för elever med PTSD

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Erica Jönsson; [2019]
  Nyckelord :PTSD; posttraumatiskt stressyndrom; trauma; andraspråksinlärning; sfi; anpassning;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa intervjustudie undersöks fyra verksamma sfi-lärares erfarenheter av att undervisa elever med PTSD. Studien ämnar besvara hur lärarnas kännedom om PTSD ser ut, om lärarna tänker på att det skulle kunna finnas elever med PTSD i deras undervisningsgrupp, och huruvida det görs några anpassningar utifrån det, samt vad som ligger till grund för de anpassningar som görs i undervisningen. LÄS MER

 3. 3. Resultatmanipulering i målföretag och betalningsmetodens inverkan : En kvantitativ studie om resultatmanipulering vid fusioner och förvärv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Axel Johnson; Erica Jönsson; [2017]
  Nyckelord :earnings management; accrual management; real activity management; mergers and acquisitions; target firm; cash acquisitions; resultatmanipulering; onormala periodiseringar; kassaflödesmanipulering; företagsförvärv; målföretag; betalningsmetod;

  Sammanfattning : Syfte: Trots striktare redovisningsregler så fortsätter ledningen i ett flertal företag att resultatmanipulera. Forskare har sett att fokus endast skiftat från en metod till en annan. LÄS MER

 4. 4. Bli stark med TAKK - En studie om förskolans arbete med TAKK

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Erica Kullborg; Therese Jönsson; [2016]
  Nyckelord :ACC; AKK; förskola; Kommunikation; TAKK; Tecken;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att beskriva några pedagogers syn på TAKK i förskolan samt att se hur och varför de väljer att arbeta med det, i de två förskolor som vi gjort studien på. Vi har också valt att undersöka vilka för- och nackdelar det eventuellt kan finnas med TAKK. LÄS MER

 5. 5. Pressure ulcer prevention in Ghana : What is the nurses´knowledge?

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

  Författare :Amanda Jönsson; Erica Engman; [2010]
  Nyckelord :pressure ulcer prevention; knowledge; low-income country; Ghana;

  Sammanfattning : Background Although Pressure ulcer is common in high and middle income countries it is rarely researched in low income countries. Evidence based interventions of pressure ulcer prevention are developed but the gap between the evidence and the clinical practice is wide. LÄS MER