Sökning: "Erik Österlund"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Erik Österlund.

 1. 1. Anestesisjuksköterskans upplevelser av att arbeta i en akut traumasituation i traumarummet

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Erik Strand; Sara Österlund; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Garbage Collection supporting automatic JIT parallelization in JVM

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

  Författare :Erik Österlund; [2012]
  Nyckelord :garbage collection; dynamic analysis; automatic parallelization;

  Sammanfattning : With increasing clock-rates in CPUs coming to an end, a need for parallelization has emerged. This thesis proposes a dynamic purity analysis of objects, detecting independent execution paths that may be run in parallel. The analysis relies in speculative guesses and may be rolled back when proven wrong. LÄS MER

 3. 3. Automatic memory management system for automatic parallelization

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

  Författare :Erik Österlund; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With Moore’s law coming to an end and the era of multiprocessor chips emerging, the need for ways of dealing with the essential problems with concurrency is becoming imminent. Automatic parallelization for imperative languages and pure functions in functional programming languages all try to prove independence statically. LÄS MER

 4. 4. Storbankernas ekonomistyrning : En jämförande studie av planerings- och uppföljningsarbetet idag och hur det förändrats över tiden

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; ;

  Författare :Stefan Engström; Erik Österlund; Rikard Österlund; [2008]
  Nyckelord :ekonomistyrning; budget; bank;

  Sammanfattning : En jämförande studie av storbankernas ekonomistyrning på regional nivå där fokus i huvudsak har legat på planering och prognostisering. Undersökningen har genomförts som en kvalitativ studie med hjälp av bland annat intervjuer.   Undersökningens slutsatser i huvuddrag: Budgetens betydelse har minskat. LÄS MER

 5. 5. Förväntningar på revision : Finns det ett förväntningsgap mellan revisor och klient i medelstora företag?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Rikard Österlund; Erik Österlund; [2007]
  Nyckelord :Företagsekonomi; redovisning; revision; förväntningsgap;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vilka förväntningar som företag har på revision samt vad revisorerna faktiskt gör för att på så sätt kunna ta reda på om det förekommer ett förväntningsgap. Vi har också som delsyfte att undersöka vilka åtgärder som skulle kunna minska ett eventuellt förväntningsgap. LÄS MER