Sökning: "Erik Ahmed"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Erik Ahmed.

 1. 1. Utsläpp från svenska reningsverk till Östersjön : Granskning av Henriksdals reningsverk, Ryaverket, Sjölunda reningsverk, Kungssängsverket och Duvbackens reningsverk

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Dolovan Ahmed; Mohammed Erik Jamal Fadul; [2017]
  Nyckelord :Purification plant; phosphorus; nitrogen; mechanical purification; biological purification; chemical purification; person equivalent pe .; Reningsverk; fosfor; kväve; mekanisk rening; biologisk rening; kemisk rening; personekvivalent pe .;

  Sammanfattning : From domestic and industrial waste water will have to be cleaned before it can be released into lakes and streams again. This purification takes place through various stages of treatment plants. LÄS MER

 2. 2. Relationen mellan ägarstruktur, agentkostnad och risk i EU-länders banker

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Danial Ahmed; Erik Oldehed; [2016]
  Nyckelord :Ownership concentration; agency cost; bank risk; agency theory; ownership structure; owner identity; Ägarkoncentrationer; agentkostnader; bankrisk; agentteori; ägarstruktur; ägaridentitet;

  Sammanfattning : Tidigare finanskriser har resulterat i ett större fokus på bankers risktagande. Kriserna har påvisat hur bankers kris kan få förödande effekt på den globala marknaden vilket har föranlett olika konsekvenser (bland annat i form av nya regelverk) för att hantera bankers tendens mot ett för högt risktagande. LÄS MER

 3. 3. Miljöpartiets känslomässiga positionering : En studie av Miljöpartiets retorik under valet 2010

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Erik Thor; [2013]
  Nyckelord :Miljöpartiet; slutdebatten 2010; valet 2010; politik; blockpolitik; sara ahmed; retorik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER