Sökning: "Erik Bergvall"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Erik Bergvall.

  1. 1. Teknisk illustration : Gestaltning av avancerad teknik som inte redan är producerad

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Institutionen för innovation, design och produktutveckling

    Författare :Erik Bergvall; [2008]
    Nyckelord :Informationsdesign; Teknisk illustration; Illustration;

    Sammanfattning : En ny sportbil håller på att tas fram, men bilen är fortfarande bara i ritningsstadiet. Biltillverkaren behöver informationsmaterial i form av en teknisk illustration. Arbetet går ut på att skapa en teknisk illustrationen som informerar målgruppen om bilens avancerade teknik och visar hur det slutgiltiga resultatet av bilen kommer att se ut. LÄS MER