Sökning: "Erik Boklund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Erik Boklund.

 1. 1. Naturresursernas roll i konflikten i östra Demokratiska Republiken Kongo : en analys av primitiv ackumulation och ackumulation genom fråntagande

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Erik Boklund; [2013]
  Nyckelord :DRC; conflict; natural resources; primitiv accumulation; politisk ekonomi;

  Sammanfattning : I Demokratiska Republiken Kongo (DRC) lever 71% (2006) av landets befolkning under fattigdomsgränsen, trots att landet är kapabelt att producera 80% av världens diamanter och besitter stora reserver av mineralerna coltan, kassiterit och koppar. Förklaringen till detta är delvis att landet sedan 1996 plågats av en utdragen konflikt som än idag pågår i östra DRC. LÄS MER

 2. 2. dramaturgi och kommunikativ rationalitet - något om professionella serviceföretags externa kommunikation

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Tarras-Wahlberg; [2004]
  Nyckelord :Kommunikation; kommunikativ rationalitet; dramaturgi; jag-presentation; professionella serviceföretag; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Dramaturgi och kommunikativ rationalitet – något om professionella serviceföretags externa kommunikation Författare: Erik Tarras-Wahlberg Handledare: Maria Boklund och Anna Stafsudd Syfte: Att belysa professionella serviceföretags externa (kund)kommunikation, samt att ge ett par reflekterande kommentarer angående denna Metod: Enskild observation med en väl förankrad teoretisk referensram som utgångspunkt både vid insamlingen, sorteringen och tolkningen av det empiriska materialet Teori:Socialkonstruktionistisk utgångspunkt med en goffmanbaserad dramaturgisk rollteori som referensram, en av denna anledning dramaturgisk syn på Impression Management (IM) samt en integrering av dramaturgi och Habermas teori om kommunikativ rationalitet Slutsatser: Uppsatsen pekar på att professionella serviceföretag bör beakta den sociala dominansens betydelse vid kundkommunikation. Kommunikationen bör ses som en sammanhängande enhet, där de enskilda delarna skapar ett helhetsintryck. LÄS MER