Sökning: "Erik Boren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Erik Boren.

  1. 1. Grönskans betydelse för mental hälsa : restorativa tillägg i urban miljö

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

    Författare :Erik Borén; Tove Johansson; [2019]
    Nyckelord :mental hälsa; urban miljö; grönska; förtätning; restorativa tillägg;

    Sammanfattning : I och med dagens globala befolkningsökning ser vi en kraftig urbanisering. Urbaniseringen skapar ett ökat tryck på städernas ytor, ofta med bostadsbrist som följd. För att mätta bostadsbristen sker i många fall förtätning, inte sällan på bekostnad av grönytor. LÄS MER