Sökning: "Erik Ferman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Erik Ferman.

  1. 1. Marknadens reaktioner på storbankernas köprekommendationer : En fallstudie av de svenska storbankernas köprekommendationer på kort och lång sikt och dess utveckling gentemot OMXSPI

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

    Författare :Erik Ferman; Philip Andersson; [2018]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER