Sökning: "Erik Florå"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Erik Florå.

  1. 1. Hur arbetar företag med miljö, ekonomi och människor? : En studie om hur företag arbetar för att styra organisationen mot hållbarhet.

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

    Författare :Angelica Atanasoski; Erik Florå; Sofie Svensson; [2018]
    Nyckelord :Hållbarhet; corporate social responsibility; samhällsansvar; belöningssystem; motivationsteori; organisationskultur.;

    Sammanfattning : Inledning: Det talas allt mer om hur människor och företag lämnar avtryck på planeten. En ökad medvetenhet och ett ökat intresse för hållbarhet har gjort att allt högre krav ställs på företag. Tidigare riktades fokus på vinstsatisfiering medan det numera skiftat till förväntningar att bidra till en positiv samhällsutveckling. LÄS MER