Sökning: "Erik Fohlin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Erik Fohlin.

  1. 1. Effektivisering av produktionsflöde och flaskhals : En fallstudie

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

    Författare :Henrik Ekström; Erik Fohlin; [2017]
    Nyckelord :Lean Production; Produktionsteknik; Flaskhalseffektivisering; 5s; Lean produktion; Värdeflödesanalys;

    Sammanfattning : Studien är ett examensarbete utfört på fallföretag X för att öka förståelsen för hur produktionen kan effektiviseras utifrån flaskhalsteori och Lean produktion. Vid kartläggning av nuläget kunde det fastställas att ledtiden för produkterna var mycket lång. LÄS MER