Sökning: "Erik Högkvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Erik Högkvist.

  1. 1. Strategiska svårigheter i dagens mediesamhälle : En kvalitativ studie av lokala medieorganisationerns strategier i förändringsprocesser

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

    Författare :Erik Högkvist; [2011]
    Nyckelord :change; strategies; technological development; local media organisations; commercial vs. public service; förändring; strategier; teknisk utveckling; värmländska medieorganisationer; kommersiell vs. public service;

    Sammanfattning : Hela mediebranschen är idag inne i ständigt pågående förändringsprocess. Alla medieorganisationer, såväl på global nivå som på lokal nivå, påverkas på ett eller annat sätt och måste ta ställning till hur de ska agera i förändringarna. LÄS MER