Sökning: "Erik Hennerdal"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Erik Hennerdal.

  1. 1. Self-efficacy hos arbetslösa : Påverkas self-efficacy av långtidsarbetslöshet?

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap

    Författare :Erik Hennerdal; [2008]
    Nyckelord :unemployment; self-efficacy; entrepreneurship;

    Sammanfattning : Sverige avsätter idag över en miljard kronor på att hjälpa arbetslösa att starta eget och därmed bli entreprenörer. Hög self-efficacy är en grundförutsättning för att lyckas som entreprenör och våra erfarenheter av att lyckas är den enskilt största källan till self-efficacy. LÄS MER