Sökning: "Erik Herlitz"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Erik Herlitz.

  1. 1. The importance of end customer value in the paper industry

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

    Författare :Erik Herlitz; [2019]
    Nyckelord :Customer value; Paper industry; Newspaper; Perceived value; Digital era;

    Sammanfattning : In a more digitalized world the paper industry has struggled to deliver customer value and stay relevant when the digital media has started to emerge. This problem has especially happened to newspaper which has seen a decline in Sweden with over 20% the last decade. LÄS MER