Sökning: "Erik Kihlén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Erik Kihlén.

  1. 1. Kartläggning av grundvatten i Uppsala stad : En metod för att beräkna grundvattennivåer under ett normalår

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

    Författare :Erik Kihlén; [2017]
    Nyckelord :Groundwater; Groundwater level; Groundwater level maps; ArcGIS; ArcMap; Uppsala; Grundvatten; Grundvattennivåer; Normalårskorrigering; ArcGIS; ArcMap; Uppsala; Grundvattennivåkarta;

    Sammanfattning : För att enstaka uppmätta grundvattennivåer ska kunna användas för att kartlägga grundvattennivån även i områden där långtidsmätningar saknas behövs en korrektionsmetod. Det övergripande målet med den här studien var att sammanställa och åskådliggöra grundvattennivåmätningar som inkommit till Länsstyrelsen i Uppsala län i samband med vattenskyddsdispenser. LÄS MER