Sökning: "Erik Kristhammar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Erik Kristhammar.

  1. 1. Fler flickor i grundskolan men färre kvinnor i arbete? En kvantitativ studie av det indiska utbildningsprogrammet DPEPs effekter på kvinnligt arbetskraftsdeltagande

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

    Författare :Erik Kristhammar; Hanna Martinsson; [2019-07-11]
    Nyckelord :Utbildning; Arbetskraftsdeltagande; DPEP; Difference-in-Difference; Indien; Könsskillnader; Diskriminering;

    Sammanfattning : Indien har historiskt präglats av en ojämlik samhällsstruktur som dominerats av landets kastsystem och omfattande könsskillnader. Utbildning och arbetskraftsdeltagande har länge varit två viktiga faktorer för att minska könsskillnader i Indien och runt om i världen. LÄS MER