Sökning: "Erik Kronholm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Erik Kronholm.

  1. 1. Fotbollsvåld - En studie om ansvarsfrihet för våldshandlingar vid fotbollsutövning

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

    Författare :Erik Kronholm; [2021]
    Nyckelord :straffrätt; criminal law; fotboll; fotbollsvåld; samtycke; social adekvans; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Vid fotbollsutövande utsätts deltagarna regelbundet för våld som skulle kunna bedömas som t.ex. misshandel och ofredande. De straffbelagda handlingarna som vidtas under fotbollutövning är emellertid i regel att anse som tillåtna. LÄS MER