Sökning: "Erik Liljequist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Erik Liljequist.

  1. 1. Simulering av torkprocess i en värmepumpsdiskmaskin : Kondensering mot kalla ytor

    Master-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik

    Författare :Erik Liljequist; [2013]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER