Sökning: "Erik Lissel"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Erik Lissel.

  1. 1. Korsningar i kompletta multipartita grafer

    M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

    Författare :Erik Lissel; [2014]
    Nyckelord :Graf; planär; bipartit; multipartit;

    Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka graden av planäritet för kompletta multipartita grafer. Det primära resultatet som presenteras är en formel som kan användas för att nedåt begränsa det minsta antalet korsningar som behövs för att realisera en komplett bipartit graf indelad i m respektive n noder: cr(K_{m,,n}) >= q - 2p + 4, m >= n >= 2, där q = mn och p = m + n. LÄS MER