Sökning: "Erik Lundström"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Erik Lundström.

 1. 1. Frivillig revision och företagsutveckling : Ett verktyg för små aktiebolags tillväxt och lönsamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Erik Lundström; Sebastian Lindgren; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Revision innebär ett granskande av ett företags finansiella yttranden för att säkerställa en rättvisande bild av dess ställning och resultat(FAR, u.å). Utöver denna granskning måste en revisor även tillhandahålla revisionsnära rådgivning till företagsledningen (SFS 2001:883). LÄS MER

 2. 2. Kristen hederskultur : En studie om hedersrelaterad ecklesiologi i pentekostal-karismatisk kontext

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Erik Lundström; [2020]
  Nyckelord :christian; honor culture; honor-related; ecclesiology; pentecostal-charismatic; pentecostal; kristen; hederskultur; hedersrelaterad; ecklesiologi; kyrkosyn; pingströrelsen; trosrörelsen; pentekostal-karismatisk; demoner;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen använder hederskulturbegreppets teorier för att undersöka hederskultur inom det pentekostal-karismatiska fältet i Sverige. Materialet består av intervjuer med personer som växt upp i en pentekostal-karismatisk miljö samt av predikningar, litteratur och inlägg i sociala medier. LÄS MER

 3. 3. Inventeringsanalys och förbättringsförslag för framtidens äldreboende

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Erik Lundström; Sam Swire; [2017]
  Nyckelord :Äldreboende; Vård- och omsorgsboend; e Utveckling; Inventering; Somatiskt sjuka; Demenssjuka; Taktravers; Golvlyft; Utomhusmiljö;

  Sammanfattning : Samhället växer i allt snabbare takt och åldergruppen 80 år eller äldre väntas öka med 76 %mellan åren 2015 och 2035, från cirka 500 000 personer till närmare 890 000. Kombineradetta med en rapport från IVO (Inspektionen för vård och omsorg) om redan nu växandeköer till specifika äldreboenden så förstår man snabbt hur brådskande situationen är ochvarför det behövs fler attraktiva äldreboenden. LÄS MER

 4. 4. ”Kyrkans visselblåsare!” : Diakoners syn på profetiskdiakoni och vad de behöverför att stå på de förtrycktas sida.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Erik Lundström; [2014]
  Nyckelord :prophetic diakonia; whistle blowing; moral distress; profetisk diakoni; visselblåsning; moralisk stress; vigningslöften; ledarskap;

  Sammanfattning : I den här studien intervjuas 13 diakoner i Svenska kyrkan om profetisk diakoni och vadde behöver för att utföra den. Syftet med studien är att undersöka diakoners syn påprofetisk diakoni och dess dilemman, kostnader och utmaningar. LÄS MER

 5. 5. Hur använder företag sponsring som verktyg för att påverka sitt varumärkeskapital? : En kvalitativ studie om företags varumärkesbyggande och sponsring

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Erik Lundström; Per Wikner; [2014]
  Nyckelord :sponsring; varumärkeskapital; varumärkesbyggande; varumärke; brand equity; sponsorship; A-ERIC;

  Sammanfattning : Begreppet sponsring har förändrats över tid från det som tidigare mer betraktades somvälgörenhet. Utvecklingen inom området har medfört att sponsring idag kan ses som ett viktigt marknadsföringsinstrument där företagen har en väl bearbetad plan för hur verktyget ska användas. LÄS MER