Sökning: "Erik Nyström"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Erik Nyström.

 1. 1. Nya gränslinjer i skadeståndsansvar för inskränkningar av äganderätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Nyström; [2019]
  Nyckelord :skadeståndsrätt; folkrätt; europarätt; äganderätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Första april 2018 trädde 3 kap. 4 § i skadeståndslagen ikraft. Lagrummet innebär att det offentliga under vissa villkor bär ett skadeståndsansvar för överträdelser av EKMR. Införandet av 3:4 SkL föregicks av en flerårig utveckling av ansvar för konventionsöverträdelser i HD:s praxis. LÄS MER

 2. 2. Vilka är med? : En studie om representationen i barnbokslitteraturen samt pedagogers syn på deras arbete med barnbokslitteraturen i förskolan och skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Linda Nyström; Erik Runnakko; [2019]
  Nyckelord :Preschool; preschool class; teachers; representation; children’s literature; intercultural; qualitative interviews; quantitative book analysis; Förskola; förskoleklass; pedagoger; representation; barnbokslitteratur; interkulturalitet; kvalitativa intervjuer; kvantitativ bokanalys;

  Sammanfattning : This study, with an intercultural perspective, aimed to find out which groups of people and what type of norms was most commonly represented in the examined children’s literature of two preschools and one preschool class. This study also aimed to find out how teachers at these work places work with this literature. LÄS MER

 3. 3. Livscykelanalys av slitsmurskonstruktion : En jämförelse av klimatpåverkan mellan en slitsmur och en kombination av spont och platsgjuten betongmur

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Jacob Malmström; Erik Nyström; [2019]
  Nyckelord :Retaining wall; Sheet pile; Diaphragm wall; Slurry wall; LCA; Climatic impact; SimaPro; Stödmurar; Spont; Slitsmurar; LCA; Livscykelanalys; Klimatpåverkan; SimaPro;

  Sammanfattning : Västlänken i Göteborg är ett tunnelprojekt för järnväg som skall byggas under centrala Göteborg. Tunneln byggs genom både berg och lera, projektet kommer att använda sig av ett flertal tekniker och konstruktionslösningar. LÄS MER

 4. 4. En tolk är inte bara en tolk : En kvalitativ studie om socialsekreterares erfarenheter av tolkanvändning ur ett kommunikations- och relationsperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Agnes Nyström; Erik Sjökvist; [2019]
  Nyckelord :Interpreter; Social work; Social worker; Communication; Relationship; Sweden.; Tolk; Socialt arbete; Kommunikation; Relation; Socialarbetare; Klient; Socialtjänst; Sverige;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att utifrån ett kommunikations- och relationsperspektiv undersöka socialsekreterares erfarenheter av professionella samtal med klienter som sker via telefon- och platstolk. Studien har en abduktiv samt kvalitativ metodansats och studiens empiri har samlats in genom åtta enskilda semistrukturerade intervjuer med socialsekreterare som arbetar på barn- och ungdomsenheten och familjerätten i Stockholm med omnejd. LÄS MER

 5. 5. CSR i små och medelstora företag - Spelar storleken roll?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filip Nyström; Johan Berghult; Erik Brengdahl Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Fem Nyckelord: CSR, SME, U-formad teori, resurstillgång, hållbarhet Syfte: Syftet med uppsatsen är att studera hur små och medelstora bolag definierar CSR och varför de engagerar sig. Metod: Studien bygger på en kvalitativ forskningsstrategi med semi-strukturerade intervjuer. LÄS MER