Sökning: "Erik Pilbackes"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Erik Pilbackes.

  1. 1. Mikrostrukturen och Ex-dagseffekten : Påverkar mikrostrukturen den svenska börsmarknaden?

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Eric Salerud; Erik Pilbackes; [2021]
    Nyckelord :Ex-day effect; PDR; microstructure hypothesis; microstructure; EMH; market efficiency; Ex-dagseffekten; tick size; mikrostrukturhypotesen; mikrostruktur; marknadseffektivitet;

    Sammanfattning : Bakgrund: En fungerande kapitalmarknad är en förutsättning för en nations innovation,vilket i sin tur är fundamentalt för att uppnå ekonomisk tillväxt. Därav blir förståelsen för hurkapitalmarknaden fungerar av största vikt. LÄS MER