Sökning: "Erik Reimegård"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Erik Reimegård.

  1. 1. Skillnaden mellan nationella provbetyg och kursbetyg : Om graden av sambedömning och kompetensutveckling påverkar likvärdigheten i gymnasieskolans svenskämne

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik språk och Ämnesdidaktik

    Författare :Erik Reimegård; [2018]
    Nyckelord :Bedömning; betygsättning; sambedömning; kompetensutveckling; nationella prov; svenska; gymnasiet; likvärdighet;

    Sammanfattning : .... LÄS MER