Sökning: "Erik Renell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Erik Renell.

  1. 1. Nämndvärt inflytande - Motiveringen av nämndemannasystemet i sin historiska kontext

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

    Författare :Erik Renell; [2018]
    Nyckelord :rättshistoria; processrätt; nämndemän; Law and Political Science;

    Sammanfattning : I svenska domstolar idag deltar ofta lekmän i dömandet, s.k. nämndemän. De är juridiskt oskolade och saknar lagfarenhet. LÄS MER