Sökning: "Erik Sandahl"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Erik Sandahl.

 1. 1. Vägen in och ut : En kvalitativ studie om kristna homosexuella personers berättelser om sin process att komma ut med sin sexualitet för sig själva, sina nära och sin församling

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Runa Jönsson; [2019]
  Nyckelord :Frikyrka; Homosexualitet; Etik;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att identifiera gemensamma teman och mönster i fem livsberättelser som kristna hbtq-personer från olika trossamfund skrivit i sin process att komma ut med sin sexuella identitet, både för sig själva och för sin omgivning. Vilka likheter och mönster går att finna i livsberättelserna? Studien genomförs utifrån en kvalitativ, tematisk innehållsanalys med efterföljande analys utifrån ett religionsociologiskt och ett teologihistoriskt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Tydlig eller Otydlig reklam - Ur ett konsumentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Sellgren; Anna Tjellander; Sofia Sandahl; [2008]
  Nyckelord :otydlig reklam; traditionell reklam; uppmärksamhet; budskap; attityd; gerillamarknadsföring; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar utreda om konsumenter orkar och vill ta del av ett budskap som är otydligt och som till en början är svårt att förstå. Den övervägande uppfattningen hos ämneskunniga är att dagens konsumenter behöver stimuleras av reklam som innebär något som kan liknas vid en upplevelse och som består av något mer än bara tydlig information. LÄS MER