Sökning: "Erik Selander"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Erik Selander.

 1. 1. Skadestånd vid varumärkesintrång : En analys om beräkning av skadestånd vid varumärkesintrång

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Erik Selander; [2018]
  Nyckelord :Varumärke; Varumärkesintrång; Utebliven vinst; Varumärkesrätt; Skadestånd; Rättighetshavare;

  Sammanfattning : Vid varumärkesintrång har rättighetshavaren rätt till ersättning för den skada som han eller hon lidit till följd av intrånget. I 8 kap. LÄS MER

 2. 2. En reform av plan- och bygglagen? : En studie om en mer effektiv plan- och byggprocess

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Erik Selander; Eric Blomdahl; [2016]
  Nyckelord :Baugesetzbuch; BauGB; PBL; bygglov; plan- och byggprocess; reform; detaljplan; översiktsplan; byggrätt; skadestånd; det allmänna; byggnadsnämnd;

  Sammanfattning : Denna  uppsats har till syfte att utreda möjliga förändringar av plan- och bygglagen för att reducera handläggningstider för plan- och bygglovsärenden. Vi vill även undersöka möjligheten att kan förutsebarheten gällande det allmännas skadeståndsansvar, speciellt för en byggnadsnämnd och dess verksamhet. LÄS MER