Sökning: "Erik Sennersten"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Erik Sennersten.

  1. 1. Sverige, Förenta Nationerna och Polisens utlandsstyrka : En fallstudie av policy och praktik i freds- och säkerhetsfrämjande arbete

    Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

    Författare :Erik Sennersten; [2014]
    Nyckelord :Sverige; FN; EU; Polisens utlandsstyrka;

    Sammanfattning : Sverige har alltid uttalat ett starkt stöd till Förenta Nationerna, FN. I den allmänna debatten har det på senare tid dock handlat om att Sveriges och i-ländernas allt mindre deltagande i FN-ledda missioner gör att FN:s insatser tappar i trovärdighet och legitimitet. LÄS MER