Sökning: "Erik Silver"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Erik Silver.

 1. 1. Tillväxtmönster och kvalitet i trädslagsblandade bestånd på höga boniteter : en fallstudie i Snogeholms landskapslaboratorium

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Erik Bergqvist; [2018]
  Nyckelord :blandskogar; tillväxtmönster; trädslaginteraktioner; virkeskvalitet;

  Sammanfattning : Historiskt har intresset för trädslagsblandningar i Sverige varierat kraftigt och olika positiva fördelar har framhävts under olika tider. På senare tid är den högre artrikedomen i trädslagsblandade bestånd och en möjlighet att delvis bryta granens dominans i södra Sverige ökat intresset för trädslagsblandade bestånd. LÄS MER

 2. 2. Att tala är silver, att göra kommunikation möjlig är guld. En fältstudie kring interaktionsmönster mellan elever med autismspektrumtillstånd och andra i klassrumsmiljö

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Johanna Engdahl; [2014-06-26]
  Nyckelord :autismspektrumtillstånd; kommunikation; interaktion; klassrumsmiljö; sociokulturell teori;

  Sammanfattning : SyfteSyftet med studien var att undersöka kommunikativa processer som utspelade sig i klassrumsmiljö, mellan elev med autismspektrumtillstånd och annan kommunikationspartner. Den empiriska undersökningen utgick från fem frågeställningar som berörde vilka konstellationer informanterna deltog i, språkets verbala och ickeverbala uttryck, initiering och upprätthållande av kommunikation, i vilka aktiviteter kommunikationen ägde rum och dess innehållsmässiga karaktär och slutligen kommunikationens kvalitet i förhållande till Mediated Learning Experience (MLE). LÄS MER

 3. 3. Det blänkte som av silver i jorden : En studie av den glimmermagrade keramiken i Norrland under bronsålder och äldre järnålder

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Jan-Erik Nyman; [2010]
  Nyckelord :Keramik; glimmermagring; asbestmagring; Norrland; Nordfennoskandien; bronsålder; tidig järnålder; tidigt metallhantverk; interregionala kontakter;

  Sammanfattning : As to now, no study has been made of the mica tempered pottery found along side the asbestos tempered pottery in Norrland during the Bronze Age and Early Iron Age. Its occurrence has previously only briefly been noted in a few published works and the dating and geographical distribution of mica tempered pottery in the north of Sweden has to a large extent been unknown. LÄS MER

 4. 4. Att tala är silver att agera är guld - Strategier för Energieffektivisering

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Holst; Anna-Maria Waara; [2008]
  Nyckelord :Klimatförändringar; klimatpåverkan; energieffektivisering; organisationsförändring; kostnadsbesparingar; miljövärdering; investeringsbeslut; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Examensarbetet syftar primärt till att utreda hur organisationer kan arbeta med energieffektivisering, samt belysa fördelarna av ett sådant arbete. Det sekundära syftet är att ta fram ett generellt verktyg för lönsamhetsberäkningar vid energieffektivisering. LÄS MER