Sökning: "Erik Skoog"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Erik Skoog.

 1. 1. CFD Annular Flow Modelling Based on a Three-Field Approach

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Erik Skoog; [2020]
  Nyckelord :CFD; BWR; annular flow; deposition;

  Sammanfattning : This master thesis aim to model the annular flow that occurs in the final section between the fuel rods inside Boiling Water Reactors, by approximating the geometry to a cylindrical pipe. Simulations were performed in the software ANSYS Fluent, as a step in the development of replacing the 1D correlations currently used in the nuclear industry with CFD models in 3D. LÄS MER

 2. 2. Covid-19-krisens effekter på fastighetsbolags kapitalkällor och refinansieringsmöjligheter : En explorativ studie i en svensk kontext vid inledningen av pandemin 2020

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Erik Brandt; Douglas Frankedal Skoog; [2020]
  Nyckelord :Bank financing; Behavioral Finance; Capital sources; Capital structure; Commercial paper; Corporate bonds; Corporate finance; Covid-19; Crisis; Refinancing;

  Sammanfattning : Den svenska ekonomin har gått på högvarv under flera år och har kännetecknats av en lågräntemiljö med god tillgång på kapital. I spåren av finanskrisen under 2008 har flera kapitalkällor vuxit fram och möjliggjort en diversifiering av finansiering. LÄS MER

 3. 3. Ensamboende äldres uppfattning om aktivitetsbalans : En intervjustudie.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Joakim Brändström; Erik Skoog; [2018]
  Nyckelord :Activity pattern; occupational therapy; qualitative method; Aktivitetsmönster; arbetsterapi; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Att åldras innebär flera förändringar i en persons liv. Nedsatt fysisk förmåga och pension kan påverka vilka aktiviteter en person utför och kapaciteten att utföra dem. Syftet med examensarbetet var att beskriva hur ensamboende i åldersgruppen 75 - 84 år uppfattar sin aktivitetsbalans. LÄS MER

 4. 4. Energiuppföljning i bostäder, idag och i framtiden : En utvärdering och utveckling av hur energiuppföljning används i bostadsprojekt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik; Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Erik Skoog; Sara Wilhelmsson; [2016]
  Nyckelord :Energiuppföljning; Energieffektiviseringsdirektiv; Specifik energianvändning; Sveby; Boverket; Energimyndigheten;

  Sammanfattning : The aims of this thesis were to evaluate how Skanska Hus Norr works with energy audits in housing projects and provide improvement suggestions in that area.The evaluation was conducted through interviews with two property management companies in Uppsala. LÄS MER

 5. 5. Leveransprecision och ledtid : två nyckeltal för styrning av virkesflödet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Erik Skoog; [2000]
  Nyckelord :roundwood;

  Sammanfattning : Inom olika industrigrenar har under ett flertal år ett kvalitetstänkande vuxit fram. För skogsindustrin har detta inneburit att virkesflödet och dess styrning blivit allt viktigare. skogsindustrin arbetar idag med leveransplaner för att planera drivning och leverans efter industrins behov. LÄS MER