Sökning: "Erik Sundvall"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Erik Sundvall.

  1. 1. Medlingens användning i kommersiella tvister : En empirisk studie av bolagsjuristers användning av medling

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Erik Sundvall; [2022]
    Nyckelord :Medling; kommersiella tvister; bolagsjurister;

    Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur medling idag används i kommersiella tvister. Arbetet har visat att kommersiella parter i högre utsträckning väljer skiljeförfarande än medling. Vidare utreds de bakomliggande orsakerna till den begränsade användningen. LÄS MER