Sökning: "Erik Töger"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Erik Töger.

  1. 1. Studieteknik i historieundervisningen

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Henrik Karlsson; Erik Töger; [2010]
    Nyckelord :Historiemedvetande; Identitet; Inlärningsteorier; Lärobokstexter; Studieteknik; Historical consciousness; Identity; Learning Theories; Class book-texts; Study Techniques;

    Sammanfattning : Syftet med arbetet är att presentera en handlingsplan för lärare som vill använda sig av studieteknik i historieundervisningen. Genom att sammanväva teorier om inlärning, utveckling, studieteknik, historiemedvetande, identitet, lärobokstexter, minnet och hjärnan presenteras dels en förberedande handlingsplan dels en utförande handlingsplan. LÄS MER