Sökning: "Erik Tressing"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Erik Tressing.

  1. 1. Utveckling av laddstolpe med befintlig elektronik

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

    Författare :Erik Tressing; Gustav Banck; [2019]
    Nyckelord :Design; produktutveckling; elbil; elbilsinfrastruktur; ingenjör; laddstolpe;

    Sammanfattning : Projektet gick ut på att utveckla en laddstolpe med befintlig elektronik från Sea Ice AB, samt utveckla ett tillägg till deras befintliga box för upphängning där inte vägg finns tillgänglig. Behoven hos användarna hamnade som grund för projektet som hämtades från frågeformulär, observationer, och kundresor. LÄS MER