Sökning: "Erik Van Der Maarel"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Erik Van Der Maarel.

  1. 1. INVESTIGATING THE VIABILITY OF PERFORMING DRIVING EXAMINATIONS IN A SIMULATED ENVIRONMENT The effect of mere presence and evaluation apprehension on driving performance

    Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

    Författare :Oskar Ekström; Joel Ruthberg; Erik Van Der Maarel; [2019-08-07]
    Nyckelord :Driving Simulation; Driver Assessment; Swedish Driver Test; Social Facilitation; Social Impairment; Mere Presence; Evaluation Apprehension;

    Sammanfattning : Denna rapport syftar till att ge insikter om hur simulatorer kan användas för att bedömaförarkompetens. För att simulatorer ska utgöra ett lämpligt alternativ till bedömningar på vägär det nödvändigt att förstå alla meningsfulla skillnader. En sådan skillnad kan utgöras av densociala närvaron av en examinator. LÄS MER