Sökning: "Erik Veszelei"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Erik Veszelei.

  1. 1. Kommunikation över kommunikationsbarriärer : En litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

    Författare :Erik Veszelei; Nicholas Mackenzie; [2021]
    Nyckelord :Communication; nurse-patient relations; communication barriers;

    Sammanfattning : Bakgrund: Utifrån ett sjuksköterskeperspektiv är kommunikation, och därigenom skapande av förståelse och mening, en grundläggande del av omvårdnadsarbetet. Att som sjuksköterska utveckla en positiv sjuksköterska-patientrelation är av fundamental vikt för säkerställandet av god omvårdnad. LÄS MER