Sökning: "Erika Dahlberg"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Erika Dahlberg.

 1. 1. Baljväxter i skolmåltider?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Erika Dahlberg; Elizabeth Getachew; Aling Persson; [2020-11-09]
  Nyckelord :Acceptans; baljväxter; hälsa; hållbarhet; sensorik;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hpProgram: Kostekonomi med inriktning mot ledarskapNivå: GrundnivåHandledare: Mia PrimExaminator: Cecilia Magnusson SporreAntal sidor: 68 (inklusive bilagor)Termin/år: Vt2020.... LÄS MER

 2. 2. “Det är ju inte många som vill ge en chans” - en kvalitativ intervjustudie om upplevelser av arbetsmarknaden hos ex-kriminella med missbruksbakgrund

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Erika Dahlberg; [2020]
  Nyckelord :Arbetslöshet; ex-missbrukare; ex-kriminell; stigma; outsider; identitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Dagens samhälle präglas av en omfattande arbetslöshet. Arbetslöshet är stigmatiserat ur allmänhetens perspektiv. Vissa grupper av personer drabbas hårdare av denna stigmatisering då de redan bär på ett annat stigma. LÄS MER

 3. 3. Kombinera två tjänster : En kvalitativ innehållsanalys om anestessjuksköterskors erfarenheter av kombinationstjänst mellen en operationsavdelning och ambulanssjukvård

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärandeHögskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärandeHögskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Erika Dahlberg; Patrik Sandberg; [2020]
  Nyckelord :caring; job rotation; job satisfaction; nursing; nurse; anestesisjuksköterska; arbetstillfredsställelse; kombinationstjänst; omvårdnad; sjuksköterska;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Skattningsinstrument för bedömning av symtom vid livets slutskede för personer med demenssjukdom

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Erik Borman; Erika Dahlberg; [2019-08-01]
  Nyckelord :Demenssjukdom; palliativ vård; symtombedömning; skattningsinstrument;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med demenssjukdom har konstaterats få sämre vård vid livets slut än vissa andra befolkningsgrupper. Detta trots Socialstyrelsens mål att alla, oavsett diagnos, ska erbju-das en god och personcentrerad palliativ vård. LÄS MER

 5. 5. ”Bland människor uppstår det alltid saker, konflikter och spänningar” : En kvalitativstudie om enhetschefers arbete kring mobbning och kränkande särbehandling.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Erika Dahlberg; [2018]
  Nyckelord :Social work; leadership; bullying; social work executives; Social Sciences;

  Sammanfattning : Bullying is a daily recurring event in Swedish workplaces. Previous research show that the leader of the workplace is often pointed out as one of the most common reasons for workplace bullying, and that leaders often lack knowledge on what expressions bullying might take, and also how to prevent it. LÄS MER