Sökning: "Erika Engberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Erika Engberg.

 1. 1. En praktik på undantag. En kvalitativ intervjustudie om barn som tolkar åt sina föräldrar i kontakt med socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Erika Engberg; Christofer Jernquist; [2019-03-21]
  Nyckelord :Barn; tolkning; socialtjänsten; barnets bästa;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka hur några socialsekreterare som arbetar med ekonomiskt bistånd i Västsverige beskrev mötet med barn som tolkar åt sina föräldrar i kontakt med socialtjänsten. Uppsatsen hade en fenomenologisk utgångspunkt och var baserad på fem kvalitativa, halvstrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Patientens upplevelse av hemhemodialys

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Daniel Delanavaz; Erika Engberg; [2018]
  Nyckelord :Hemhemodialys; livskvalitet; erfarenhet; upplevelse; hälsa; egenvård; patient; kvalitativ forskning;

  Sammanfattning : Abstrakt Hemodialys innebär en livsuppehållande behandling och ges i dagens läge som assisterad intermittent dialys på institution där gängse praxis är fyra timmar tre gånger i veckan. Patienterna kan även erbjudas möjlighet till egen behandling under eget ansvar i hemmet, hemhemodialys, där behandling kan ske enligt patientens eget livsmönster. LÄS MER

 3. 3. Har Svenska kyrkan någon roll i miljöarbetet? : "Svenska Kyrkans roll lokalt i Bollnäs i arbetet med det globala miljöhotet"

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Erika Engberg; [2010]
  Nyckelord :Svenska Kyrkan; lokalt-globalt miljöarbete; människosyn; ekologisk teologi;

  Sammanfattning : Jag var intresserad av att ta reda på hur aktiva medlemmar i Svenska Kyrkans församling i Bollnäs såg på kyrkans ansvar och möjlighet att vara en lokal kraft i arbetet med att förändra församlingsmedlemmarnas människosyn och verklighetsbild, ur ett ekologiskt perspektiv för att möta det globala miljöhotet. Jag har funnit att det finns en viss insikt om behovet men den gemensamma strategin saknas för att som en rörelse arbeta med församlingsmedlemmarnas människosyn och världsbild ur en ekoteologisk synvinkel. LÄS MER