Sökning: "Erika Faritzson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Erika Faritzson.

  1. 1. Livskvalitet och sexuell hälsa efter amputation av extremitet. En litteraturstudie.

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

    Författare :Erika Faritzson; Linn Josefsson; [2016]
    Nyckelord :Amputation; livskvalitet; sexuell hälsa; protes; kommunikation; Medicine and Health Sciences;

    Sammanfattning : Amputation av extremitet har visat sig ha en påverkan på livskvalitet och sexuell hälsa. Syftet med studien var att belysa aspekter som påverkar patienter med amputerad extremitets livskvalitet och sexuella hälsa. En litteraturstudie har genomförts där totalt tio vetenskapliga artiklar har inkluderats och analyserats. LÄS MER